భక్తి ;-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 రామా కృష్ణా అంటూ భక్తితొ
ఇష్టదైవమును తలవండి
రామా కృష్ణా అంటూ ప్రేమతొ
పుత్రరత్నముల పిలవండి
ఇష్టదైవము ఏదైనాను 
రోజూ శ్రధ్ధగ కొలవండి
మంచినడతగల వ్యక్తులను
ప్రతిరోజూ మీరు కలవండి
దైవనామము ఎల్లప్పుడు
మీ మదిలో భక్తిగ పలకండి
మంచివ్యక్తిగా మారడానికి
దైవనామమే పిలకండి
పిలక కాస్త పెద్దగమారి
సద్వర్తనకు మొలకండి
మంచినడవడికతొ దయ జాలి ప్రేమను
ప్రతివ్యక్తిపై మీరు చిలకండి!!
*********************************

కామెంట్‌లు