ధర ఆధారం!;-డా. పి. వి .ఎల్ .సుబ్బారావు, 9441058797
 బాల పంచపది
============
.1. ప్రధాన పురుషార్థం ధర్మము!
    
    ధర్మ మార్గాన,
           సంపాదించు ధనము !
     
     ధర్మబద్ధ ,
               కామము దైవము !
     అటుపైన,
            సహజము మోక్షము !
    
   ధర ఆధారం ధర్మం,
            అన్యంకాదు,రామా!
2. సత్యం వద,
    రామాయణ ధర్మము!
   
    ధర్మం చర ,
     మహాభారత ధర్మము!  
    
  
    అహింస,
      మన పరమ ధర్మము!
  
   త్యాగము ,
      జనఅమృత ధర్మము!
 
  ధర ఆధారం ధర్మం ,
    అన్యం కాదు, రామా!
3. ధర్మానికి ఆపద సంభవము!
 
 దైవ ఆగమనము నిశ్చయము!
   
  లక్ష్యము ధర్మసంస్థాపనము!
 
  శిస్టరక్షణము ,దుష్ట శిక్షణము!
   
  ధర ఆధారం ధర్మం ,
     అన్యం కాదు, రామా!
4. ధర్మం వ్యక్తిగతము,
        సామాజికము !
    
    ఏదైనా,
        శ్రేయోధాయకము!
   
   ధర్మాచరణ,
        ప్రధమ  కర్తవ్యము!
  
  కర్తవ్యపాలనే,
            దైవారాధనము!
 
  ధర ఆధారం ధర్మం,
    అన్యం కాదు, రామా! 
5.మతం మనిషిని బట్టి మారు!
  
  అది మౌఢ్యానికి  మారుపేరు!
  
 జ్ఞానంతో అది నశించి తీరు!
  
 ధర్మజ్ఞానమే ధరకి సౌరు!
    
 ధర ఆధారం ధర్మం,
     అన్యం కాదు, రామా!
6. మానవ ఆదర్శం ,
           రాముని నడత!
  
   ఏకైకం,,
   శ్రావణ కుమార చరిత్త!
  
   ధన్యం మహాత్ముని,
             జీవన ఘనత !
 
   ధర్మ ప్రధానం ,
     ఏనాడు మానవత!
  ధర్మ ధర్మం ఆధారం ,
   అన్యం కాదు , రామా!
7. భూమికి,
     సహజము ఆకర్షణము!
  
    రక్షణ కవచనం,
                 ధర్మ రక్షణము!
     
   ధర్మరక్షణమే,
                   జనహితము!
   
   జనహితం,
              ఆదర్శ జీవనము!
 
   ధర ధర్మం ఆధారం,
   అన్యం కాదు, రామా!
8. విశ్వవిఖ్యాతం,
                భారత ధర్మము !
    
     భారత ధర్మము,
          మూలము వేదము!  
     
   ధర్మము తప్పిన,
             జీవనం వ్యర్థము!
    
   ధర్మమే,
          జీవన పరమార్ధము !
   
    ధర ధర్మం ఆధారం,
         అన్యం కాదు, రామా!
9. ధర ఇచ్చి,
          కొనలేనిది ధర్మము !
 
    ధర్మమే ఎంచగ,
            పరమ మర్మము!
  
    జీవనరథం, 
                ధర్మపథము!
   
   ధర్మమే నిలుచు ,
          ఆచంద్రార్కము !
   ధర ఆధారం ధర్మం,
       అన్యం కాదు, రామా!
_________


కామెంట్‌లు