జీవచ్ఛవం @కోరాడ నరసింహా రావు !
వైవిధ్యభరిత  ప్రపంచంలో... 
  సమన్వయింప బడ్డ... 
       ప్రకృతి  ఇది.... !

కనిపించే దానికి... 
   మనకర్ధమయేడొకటి !
 దాని పరమార్ధం  వేరొకటి !!

నీచర్మచక్షువులుచూపించేదాన్ని
 నీబుద్ధి విశ్లేషించలేదు... !
 భ్రమ -  ప్రమాదాలకు... 
      దారితీయిస్తుంది... !!

ఈ సంకటంనుండి... 
  నువ్ గట్టెక్కాలంటే..., 
 నీకు ఉపనయనం కావాల్సిందే 

దానికోసం... 
  వ్యయ - ప్రయాసల... బాహ్య     కార్యకలాపాల  పనిలేదు... !
 అది... నీఫాల భాగంలో... 
     పరివేష్టింపబడే ఉంది.. !!

నీ శోధన -  సాధన  అంతా.... 
 బాహ్యంగా కాదు..., 
  అంతర్ముఖంగా జరగాల్సిందే!

ఉపయోగించు..... !
   నీమూడోకన్నును....
        ఉపయోగించు...!! 
  అది...నీఆత్మప్రకాశజ్ఞానజ్యోతి

ఎంత నిగూఢ రహస్యాలైనా... 
  తేట తెల్లమైపోతాయి... !
   సత్యా సత్యాలను... 
     సుస్పష్టం చేసేస్తుందది.. !!

నీవూ... త్రినేత్రుడవే.... !
  ఆ పరమశివుని వారసునివే!!
 ఇది  తెలుసుకుంటే... 
  నీబ్రతుకు శివము,సుందరము
  లేకుంటే.. నిర్జీవ సదృశం !
    జీవచ్ఛవమే.... !!
    ******

కామెంట్‌లు