దరిచేరని ఆశయం;-సి. శేఖర్(సియస్సార్),పాలమూరు,9010480557
అంబేద్కర నీ ఆశయం
ఎంతో ఉన్నతం
సామాన్యులు చేరుకునే
ఉన్నత శిఖరం
బానిస భారతావనికంత
భవిష్యుత్తునిచ్చె రాజ్యాంగం
అదెంత ఉత్క్రుష్టమో
దేశజనని జనులకంత పంచే ఆనందం
మనువాదాన్నంత సమాదిచేసి
మనుష్యులగ తీర్చే
బహుజనులనందరిని బలవంతులుజేసే
కులమతాలకతీతంగ
అవకాశాలనందించే
భరతమాత గర్వించగ
విశ్వమంతా హర్షించగ
విజయమునిచ్చే
కానీ.....
నీవు కలలగన్న బహుజన భారతం
కలగానే మిగిలింది
సామాన్యులచేతిలో నీవుంచిన "ఓటు" 
అంగడి సరుకయ్యింది
సామాన్యులకధికారం
అందని ద్రాక్షయ్యిందికామెంట్‌లు