ద అక్షర గేయం; --గద్వాల సోమన్న ,ఎమ్మిగనూరు.
ద య,సత్యం వీడరాదు
ద యనీయంగా ఉండరాదు
ద రి చేరిన తన వారిని
ద వ్వు చేసుకోకూడదు

ద ప్పిక తీర్చును జలము
ద గ్గర చేర్చును కలము
ద గా కాదు మేలి గుణము
ద ర్పము కదా సర్పము

ద సరా ఇల పర్వదినము
ద బ్బనం ఒక సాధనము
ద క్షిణమన్నది దిక్కు
ద క్షత ఉన్న గౌరవము

ద ళము అంటే  సైన్యము
ద నుజులంటే రాక్షసులు
ద మ్మును కల్గియుంటే
ద క్కుతుంది ఘన విజయము


కామెంట్‌లు