ప్రకృతి పరవశాలు ప్రభావాలు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
మేఘాన్ని పిలువు
చినుకై
చాచినచేతిలో రాలుతుంది

తారకను చూడు
తళుకులను
కళ్ళకు చూపిస్తుంది

జాబిలిని కను
వెన్నెలను
వంటిపై వెదజల్లుతుంది

సెలయేటి చెంతకిపో
వడివడి 
పరుగులు చూపుతుంది

అరణ్యానికి వెళ్ళు
పచ్చదనంతో
పరవశపరుస్తుంది

కోకిలకంఠమును విను
కుహూకుహూమంటూ
కుతూహలపరుస్తుంది

పూలను పరికించు
పొంకాలను
ప్రదర్శించి పులకరిస్తాయి

పసిపాపలను పరిక్షించు
అమాయకత్వం
అర్ధమవుతుంది

అందాలను ఆస్వాదించు
ఆనందాలను
అందిస్తుంది

అంబుధితీరానికి వెళ్ళు
అలలై
చెంతకు చేరుతుంది

మనసును కదిలించు
భావాలై
మదులను మురిపిస్తుంది

కలాన్ని పట్టుకో
కమ్మని కవితలను
కాగితాలపై కూర్చోపెడుతుంది


కామెంట్‌లు