* కోరాడ మినీలు *

   @ నిగర్వి... *
              **
ఎన్నో  రంగులు... 
  ఎన్నో  రుచులు... 
    ఎన్నెన్నో  వాసనలు... 
.     తనలోనే  ఉన్నా... 
  ఏమీ లేనిదానిలా ఉంటుంది 
    నేలతల్లి ఎంత నిగర్వి.. !
        *****
.    . @ స్వార్ధం.... !
          @@@@
  పంచభూతాల... 
   సర్వశక్తులూ.... 
    తనలోనే ఉన్న మనిషి... 
      మహోన్నతుడే... !
స్వార్ధమే... ఈమనిషిని... 
    పశువును చేసేస్తుంది.... !i
          ******
         @ అహంకారం... !
            @@@@@@
   మానవత్వం.... 
     అంతరిక్షానికి... 
    పరుగులుతీయిస్తే...., 
     అహంకారం.... 
      అదః పాతాళానికి.... 
....   త్రొక్కేస్తోంది.... !
        *****
కామెంట్‌లు