చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లి పరశురాములు
 చక్కగ ప్రగతిని నడపగ.                
 మక్కువమీరుగబడుగుల-మహిలోమార్చన్.                            
చక్కనిచదువును మహిళకు.         

తక్కువగాకుండనేర్పె-తరములుమార్చన్.                   
కామెంట్‌లు