...నిజం ...... కోరాడ.

 దేన్ని... తెలుసుకుంటే....., 
ఇంక దీన్నిగురించీ తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉండదో... దాన్ని తెలుసుకో.. !
   దేన్ని పొందితే... మరిక దేన్నీ పొందవలసిన పనే ఉండదో... 
 దాన్నిపొందే ప్రయత్నం చెయ్!!
         *******
    
కామెంట్‌లు