ఆధ్యాత్మికం;- మమత ఐల కరీంనగర్ 9247593432
 తే.గీ
బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర భావమంత
నుండె మనలోనె జూడమా దండిగాను
పుడమి జూడంగనీమనసు పొసగదెచట
చూడనేకాగ్రతేచాలు శుభములొసగ

కామెంట్‌లు