ముత్యాల హారం గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి కల్వకుర్తి.-సెల్.9491387977.నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.
ముత్యాల హారం వేదిక
మన కోసమే ఇది కనుక
హారాలను రాయండిక 
ఇక మీరెన్నడు మరువక !

మా కవి మిత్రులు వినండి
మా మంచి మాట ఇదండి
ఇక హారాలను అల్లండి
గుమ్మానికి వేసి వెళ్ళండి !

ఇరుగు పొరుగు సేవ ఇది
మనం పాటిస్తే మంచిది
 మంచి పేరు మీకొస్తూంది
ఆనందాన్ని ఇస్తుంది !

మీరు హారాలను వ్రాసి
ముఖద్వారాలకు కట్టేసి
ముందర ముగ్గులు పెట్టేసి
కావాలి మీరు సాహసి !

సహచర కవుల పిలవండి
బాసటగాను నిలవండి
హారాలనూ నేర్పండి
అందాలనూ కూర్చండి !

వేదిక పరిచయం చేసి
భారం మనము మోసేసి
అంతా సిద్ధం చేసేసి
చూపించాలి పేర్చేసి!

 ఈ వేదిక ప్రసిద్ధం
కావాలిక సంసిద్ధం
 కాదులే మరి నిషిద్ధం
ఇందులోన నివసిద్ధం !


కామెంట్‌లు