ఆధ్యాత్మికం;- మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 తే.గీ
నేత్రములు గాన లేనట్టి పాత్ర లెన్నొ
వింతగా నిల్చునెదురుగా వివరణిడగ
జ్ఞాన మెరుగంగ మెరుపుల జావళంత
దివ్య చక్షువు జూపించు దివిటి వోలె
ఆధ్యాత్మికం
తే.గీ
బాల ధృవతార వలె భగవానునెదన
కొలువు దీరిన యాత్మకు కలతదీరు
పసిడి పసికందుగా బోయి పరుగు లిడుచు
కరుణ పొందేడి యనుభూతి గాంచ భళిరె!

కామెంట్‌లు