చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 బుద్దిగచదువులునేర్చియు.                
పెద్దలుజూపినపథమున-పేర్మిచెనడచీ.                                   
 వృద్దులనడపగబాలలు.             
  శ్రద్దనుచూపంగముందు-సాగగవలయున్.                                           
 *. *.           *.    *.           

కామెంట్‌లు