చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లి పరశురాములు

 పేదలబతుకులుజూడగ.                
బాధలసుడిగుండమోయి-భరతావనిలోన్.                                 
భేదము జూపక ప్రభుతయె.       
  పేదలనాదుకొనవలెను-పేర్మిచెనెపుడున్.                                       
 *.          *.              *.              

కామెంట్‌లు