చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 అలిగిన వేళన జూడగ.                  
చిలకలజంటకనువిందు-జేయుచునుండన్.                                  
వలచిన ప్రియుడిని మదిలో.               
దలచినెదిరిజూచుచుండె-దాపునజేరన్.                                        .         
  *.               **.             

కామెంట్‌లు