ఆధ్యాత్మికం ;- మమత ఐల-కరీంనగర్-9247593432
 చంద్రయాన్ 3  
--------------------
క.
ఎంతటి చక్కని దేశము
వింతలు సాధించి గొట్టె విజయపు భేరీ
చెంతన శివశక్తి భరత
సొంతంబని దలచి చెప్ప శుభమును గూర్చెన్
క.
అంతట గరిమను పొందగ
నెంతడి ఘనకీర్తి దెచ్చె! నిస్రో వెత్తల్
యింతటి భరతావని ని
శ్చింతగ చంద్రావనేగె శివపూజలతో

కామెంట్‌లు