హరివిల్లు రచనలు,;- కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,-9440522864.
హరివిల్లు 141
🦚🦚🦚🦚 
రామ రామ రామ రామ 
నామమున్న చాలు మనకు..!
ధర్మ దారి పట్టు కున్న
భక్తి ముక్తి కలుగు తుదకు.....!!

🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 142
🦚🦚🦚🦚 
కొమ కోమ కోమలి
కోమలాంగి విశాలాక్షి...!
చెలి చెలియ చెలువ
చంద్రముఖి చంచలాక్షి....!!

🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 143
🦚🦚🦚🦚 
నెల నెలా వేలకు వేల
ఉచితాలు ఆపెయ్యాలి...!
అందరికీ మేలు చేయు 
ఉచిత చదువులు నేర్పాలి...!!

🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 144
🦚🦚🦚🦚 
భువిలో బ్రహ్మ కమలం 
అద్భుత పుష్ప సౌరభం...!
వెన్నెల్లో కాంతి మయం
సువాసనల సంరంభం.......!!

🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 145
🦚🦚🦚🦚 
డబ్బును విచ్చలవిడిగా
వెచ్చించడం మానుకో.....!
అదుపు పొదుపు చేసి 
హెచ్చించడం నేర్చుకో......!!
  
                     (ఇంకా ఉన్నాయి)

కామెంట్‌లు