కవిగారిమాటలు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
రవినని
వెలుగులుచిమ్మనా!
కవినని
అక్షరములునల్లనా!

మనసువిప్పి
ముందుంచనా!
మర్మాలుచెప్పి
మదినమ్మించనా!

గళమునెత్తి
కేసరిలాగర్జించనా!
కలముపట్టి
కుళ్ళునుకడిగేయనా!

గజ్జెకట్టి
చిందులేయనా!
నోరువిప్పి
నిజాలుచెప్పనా!

కర్రపట్టి
సాముచేయనా!
కత్తిపట్టి
ఝళిపించనా!

ఎదిరించి
రొమ్మునొడ్డనా!
వెనక్కి
తరిమేయనా!

కవితవ్రాసి
చదివించనా!
భవితచూపి
నడిపించనా!

ఆడించి
సంతసపరచనా!
పాడించి
పులకరించనా!

తినిపించి
కడుపునింపనా!
త్రాగించి
దప్పికతీర్చనా!

ఎరిగించి
మేల్కొలపనా!
జోకొట్టి
నిద్రపుచ్చనా!

తుపాకిపట్టి
రక్తంచిందించనా!
పేనానుపట్టి
రక్తంమరగించనా!

పదాలువదలి
తూటాలులాపేల్చనా!
భావాలుచెప్పి
తలలకుతగిలించనా!

ఆలోచనలులేపి
అభ్యుదయపధాననడపనా!
సంస్కరణలుచూపి
సమాజాన్నిసరిజేయనా!

వ్యధపడి
వెల్లడిస్తున్నా!
మదనపడి
ముందుకొస్తున్నా!


కామెంట్‌లు