చిత్రానికి పద్యం ; మిట్టపల్లిపరశురాములు

 సోదర ప్రేమకు గుర్తుగ                   
 సోదరునికిగట్టెచెల్లి-సొంపుగరాఖీ.             
 బాధలబతుకులయందున.         
  సోదరిరక్షణనుజేయ-సోదరుడుండన్.                                               
    *.      *.    *.     *.  *.      

కామెంట్‌లు