జీవన సార్ధకత.;- డా పివిఎల్ సుబ్బారావు, 94410 58797.
73.
    ఆంగ్లేయులు వ్యాపారం,    
                వదిలి వెళ్లారు !

    దేశమంతా నేడు,
            విస్తరిస్తోంది, అదే !

   ఉన్నదంతా వ్యాపార ,
    సంస్కృతి విశ్వరూపమే! 

  దేవాలయాలు   సైతం,
       తెరిచాయి ఆమార్గమే !

 దైవ సేవ ధరలో ,   
 ధర తోనే లభ్యం, నిజమే!

74.
     రక్త సంబంధాలు  ,
             పల(ర)చబడ్డాయి !

     ధన సంబంధాలు,
కరగనంత ఘనీభవించాయి!

    తల్లి గర్భంలో,
    నవమాసాల. నివాసం! 

    తల్లిపాలతో, 
            శైశవాన పోషణం!

    నేటితరం , లెక్క కట్టి,
తల్లి ఋణం తీర్చేస్తారేమో?

75.
     చీమకు చిన్నతనం లేదు! 
      
     పిట్టకి  ఎగరడం పోదు!
    
   ఆవుకి అమ్మతనం అనాది! 

  కుక్కకి విశ్వాసం గట్టి పునాది!
 
  మనిషి మానవతే,
                  ఎక్కడా దొరకనిది!
________రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు