జీవన సార్ధకత.;- డా. పివిఎల్ సుబ్బారావు,- 94410 8797.
 4. 
   ఏ మతమైనా మౌఢ్యం,
             జాడ్యం వ్యక్తిగతం !
    
   మనిషి మనిషికి మధ్య,    
                    పెంచె దూరం!
    
   ప్రపంచాన సృష్టించే ,
            సదా అల్ల కల్లోలం !
   
    మతాల దురుసుతనం,   
              మందులేని రోగం!
   
    పరమత సహనం ,
       మనకు చెదిరిన స్వప్నం!
5.
     ధర్మమేగా జనహితము,
              అది సామాజికము!
      
     మానవత్వమే ప్రథమ,
                      ప్రధాన ధర్మం !
       
     తద్వారానే సహజీవనం,  
                 విశ్వాస సంభవం!
   
     సహజీవన ఆశయం,
               సర్వజన సంక్షేమం!
    
    అదే విశ్వజన సమ్మతం,
                        శాంతి పథం!
6.
   మానవత్వం ,
                  జీవన నవనీతం!
  
   నవనీతం కరిగి,
                 మరిగితే ఘృతం,
 
     ఘృతం పంచామృతం,
                     హోమ ద్రవ్యం!
     
     అభిషేకం, యజ్ఞాల,
                  సరి వినియోగం!
   
   సద్వినియోగ మానవత్వం,
               జీవన సార్ధకత్వం!
________
రేపు కొనసాగుతుంది. 


కామెంట్‌లు