జీవన సార్ధకత.;- డా.పి.వి.ఎల్. సుబ్బారావు, 9441058797
31.
    దుఃఖాల నుండి ముక్తుడు,
                కార్యనిపుణుడు!
 
   దృఢ నిశ్చయం ,
   నిందాస్తుతి సమతుల్యం !

   సదా మమకార ,
      అహంకార రాహిత్యం!

   ఇష్టానికి పొంగడు,
            కష్టానికి కుంగడు!

   సుఖానికి లొంగడు ,
            కోరికలకు అందడు!
32.
       సర్వజన మిత్రుడు,
                   ముని, యోగి !

       శుచి, శుభాశుభ ,
                నిత్య పరిత్యాగి !

       సర్వదా ప్రాప్తంతో,
                    సంతుష్టుడు !

   విశ్వాన ,
   ద్వంద్వములందు సమదర్శి !

  నిరాసక్తుడు, నిష్కాముడు,  
         భగవత్ పరాయణుడు!

33.
      నీవు విద్యావంతుడివా?
           చాలామంది ఉన్నారే!

    ధనవంతుడివయ్యావా?
     తలదన్నే వాళ్ళు వస్తారే !

   శాస్త్రజ్ఞుడివా? గతం,    
     వర్తమానం, భావి వాళ్లదే! 

  పాలకుడివా? అనంతరం,   
          చరిత్రలో ఉంటావా !

మనిషివి కా, మానవత్వం,
       నగిషీతో మెరిస్తే చాలు!
_______________________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు