జీవన సార్ధకత.;- డా. పి వి ఎల్ సుబ్బారావు, 9441058797
49.
   జీవితానికి పునాది బాల్యం! 

   బాల్యం నీతిమ(మా)యం,
                 నేడు సందిగ్ధం !

   నీతి తెలిపే రీతి,
           మనకి తెలియాలి!
  
   నీతి బాహ్య జీవితం,
                 చివరికి వృధా!
 
   నీతి దీక్ష,
                 లోక రక్ష సదా!

50.
     బడి నడవడి,
                       నేర్పే గుడి!
  
     జీవిత ఉండాలి,
          శీలంతో ముడిపడి !

     చదువు అంటే ,
కేవలం సమాచార సేకరణా? 

     సదాచార ఆచరణకి,
                  శాశ్వత ప్రేరణ!

    ఆనంద ,ఆదర్శ,
                  జీవన స్ఫురణ!
51.
     చరిత్ర లేకుంటే,
                  వర్తమానమేది?

     వర్తమానమే ,
          భవిష్యత్తు సోపానం!
    
     నిన్న ప్రశ్న, 
              నేడు జవాబు !

   ఈ జవాబు,
         రేపటికి మరో ప్రశ్న !

   జీవితమంతా ప్రశ్నలకు ,
    జవాబులు వెతుకడమే!
______________________
రేపు కొనసాగుతుంది.
.

కామెంట్‌లు