"తాపీధర్మారావుగారి జయంతి-తెలుగుమాధ్యమాలదినోత్సవం-పద్యాంజలి"!!!
 01.
కం.
"తాపీధర్మారావుకు"
"హ్యాపీగ్రీటింగ్సుచెప్పెయందరునేడున్"
"సాఫీగపత్రికలలో"
"ప్రాపుగవాడుచునిలిచిరివాడుకభాషన్"!!!

02.
కం.
"జనవాణి"పత్రికందున
జనముకునర్థంబునయ్యెచక్కనిభాషన్
పనితనముగవాడుకొనుచు
ఘనతనుజూపించె"తాపి"కవికోవిదుడై!!!

03.
కం.
"వాడుకభాషయెగొప్పని"
"వాడిగగొంతెత్తిజెప్పెప్రాముఖ్యతలన్"
"వేడుకతోవిభవంబును
తోడుగమనతెల్గుభాషద్యుతులనుపంచెన్!!!

04.
కం.
మాధ్యమములునెన్నో వై
విధ్యముగాతెల్గులోనవెలువడెనేడున్
సాధ్యముగాసేవలిల సు
సాధ్యముగాజేయుచుండెసాంకేతికమున్!!!

05.
కం.
వాడుకభాషకుపట్టము
నేడిటకట్టియుసుకవులునేర్పుగరచనల్
పాడిగరచించిసాహితి
ఊడిగములుసల్పుచుండెనుత్సాహముగన్!!!
కామెంట్‌లు