ఇదేమి మార్పు ...!? ---శ్రీమతి సత్య గౌరి .మోగంటి - హైదరాబాద్
 పురాతన నాగరికత సంస్కృ తే
నా సంస్కృతి....!
వేదాలలో సైతం  కనిపించిన శబ్దం ఇది.
మత సంబంధం లేని దేశం మనది,!
ముత్తాతలు లేరని ---
ఇంటి పేరు మార్చేస్తామా?
మన స్వంత ఊరిలో ఇల్లు లేదని,
ఊరు పేరు మార్చేస్తామా?
సింధు నది లేదని --
మన పురాతన నాగరికతను 
మరచిపోతామా!
అయితే కానీయ్ -
సరళ రాజ్యాంగం 
మన ముఖ్య లక్షణం కదా!
ఆ సరళత్వాన్ని
భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని 
చెరిపేసుకుందామా.....
మన అభిప్రాయలకు  అనుగుణమైన 
రాజ్యాంగమే మన లక్ష్యం....!
ఊరికే సవరించుకుంటూ పోతే,
ఇదేమైనా మామూలు గ్రంథమా !
"కులమతాలు లేని 
ఎల్లలోకములొక్కిఇల్ల"ని,
గురజాడ కన్న కలలను 
కల్లలు చేద్దామా.....!
ఎన్ని వసంతాలైనాయి 
బానిస సంకెళ్లు వదిలి!
ఇప్పటికీ రాదా ఈ చైతన్యం
సమతా మమతా కదా 
మన వేదం.....!
మనమంతా ఒక్కటే,
ముందు మన దేశ తలరాతను
మార్చాలి.
సమసమాజ స్థాపన అచ్చంగా జరగాలి.
పేదరికం నిర్మూలించబడాలి,             
శాంతి సౌభాగ్యాలు సాధించాలి!
ఇవే కదా మన ఆశయాలు....!!
                     ***

కామెంట్‌లు