జీవన సార్ధకత.-డా. పి వి ఎల్ సుబ్బారావు, 9441058797.
 88.
     మా నవ జీవితం ,
     క్షుద్రం స్వయంకృతం!
      మన జీవితం భద్రం,
                  కర్మ ఆచరణం!
     నిజజీవితం ఉన్నతం ,
           సత్కర్మ ఉపాసనం!
    వ్యక్తి జీవితం పవిత్రం, 
          అవిచ్ఛిన్న ధ్యానం!
    జీవితాశయం,            మానవత్వ సాక్షాత్కారం!
89.
      నీవు మృగం, అయితే,
       మేము జాగ్రత్త పడతాం!
      కానీ నేడు,
             నీవో వింత మృగం !
     జంతుశాస్త్రం,
           నీ లక్షణాలు మౌనం!    
     జీవపరిణామాన,
                     ఇదో వికృతం! 
    
    మానవ జీవన,
           సంగీతాన అపస్వరం!
90.
      మానవత్వం వినా,
    ప్రగతి సంతోషదాయకమే? 
 భౌతికప్రగతి,ఎంతసాధించినా,
                సదా ప్రశ్నార్ధకమే! 
  అసలైన తరగని ధనం ,
            మానవత్వ వర్ధనం !
   మానవత్వం వెలితి,   
          జీవితమంతా కల్తీ!
    మానవత్వ నిత్య,
    నూతనత్వమే జ్జానదీప్తి!
________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు