* కోరాడ బాలగేయాలు *
  " బాలలూ... మీరే.... ! "
              *****
  బాలలూ... మీరే...
   భరత భవిత దివ్వెలు !
అమ్మా,  నాన్నల... 
    ఆశల  వెలుగులు... !
మన ప్రగతి రథాలకు .... 
        పూంచిన అశ్వాలు...!
ఈ  భరత జాతి.... 
          ఖ్యాతి  శిఖరాలు... !
అందుకే......, 
    పెద్దల మాటలు.... 
       బుద్దిగ వినాలి... !
  శ్రద్దగా... చదువులు..... 
       చదవాలి.... !
  ఉత్తమ పౌరులుగ.... 
           మీరు  ఎదగాలి... !
సుఖ, శాంతులతో..... 
     అందరు బ్రతకాలి.... !!
       *******

కామెంట్‌లు