దుర్గమ్మ పద్యాలు - డి.వినాయక్ రావు M.A. MEd భైంసా , జిల్లా నిర్మల్ ఫోన్ 9440749686
1.కం:అష్టభుజములుండగ మన
కష్టములను దీర్చ వచ్చు కాలిక దేవిన్
నిష్ఠతొ నిత్తెము గొల్వన్
నష్టము రాకుండ జూడు నమ్మక మున్నన్

2కం:బాలా త్రిపురమ్మగ తను
యేలగ నీరోజు వచ్చు యీశ్వరి  జనులన్
తాలము మేళాలుండన్
బాలను సుస్వాగతించి  భక్తితొ గొలుమా!

3కం:దేవి నవరాత్రి దినముల్
భావము భక్తుండ తల్లి భద్రము నిచ్చున్
 కావగ తానొచ్చు పురల
సేవలు జేయంగ జనులు సిరసులు వంచిన్

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం