ఆటవెలది:;- మఠం సాంబమూర్తి- కరీంనగర్- 9542020470
 అమ్మ నాన్న వెనుక యవనిన గురువయా 
మంచి చెడులు తెలిపి మనిషి చేయు 
 బ్రహ్మ విష్ణుశివుని 
ప్రతిరూప మీతడు 
పాదపూజ చేసి పబ్బ తిడుము.
కామెంట్‌లు