పద్యం ; మఠం సాంబమూర్తి-కరీంనగర్-9542020470
 అవనియందు వెలసె నజ్ఞానమును పాప 
గురువు రూపమంధు గుట్టుగాను 
జ్ఞానబోధ చేసి జ్ఞానుల చేయును
కోరి దరికి చేర కోర్కె తీర్చు
కామెంట్‌లు