శ్రీ రాముడు ; కొప్పరపు తాయారు
 తతః అగ్ని వచనాత్ సీతాం జ్ఞాత్వా విగత కల్మషాం |
కర్మణా తేన మహతా త్రైలోక్యం స చరాచరం !
స దేవర్షి గణం తుష్టం రాఘవస్య మహాత్మనః |
బభౌ రామః సంప్రహృష్టః పూజితః సర్వ దేవతైః |
పిదప అగ్నిదేవుడు ప్రత్యక్షమై "సీతాదేవి 
త్రికరణశుద్ధిగా పరమసాధ్వి, దోషరహిత" అని 
ప్రకటించెను. అంతట శ్రీరాముడు
 పరమసంతుష్టుడాయెను. రాముని 
ధర్మనిరతిని
 దేవతలందఱును కొనియాడిరి. !
మహాత్ముడైన శ్రీరాముడు ఆదుష్టరావణుని 
అంతమొందింపగదేవతలతో,ఋషులతో, 
సకలచరాచరములతోగూడిన
ముల్లోకములును సంతసించినవి. !
                       ‌శ్రీ రామం
                       ***,


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం