*బీజాక్షర రత్నమాలికా శివ స్తోత్రములు*
 *సాంబ సదాశివ! సాంబ సదాశివ! సాంబ సదాశివ! సాంబశివా!!* (మకుటం)
(మకుటం తో మొదలు పెట్టి, ఒక చరణం చెప్పుకుని, మళ్ళీ మకుటం చెప్పుకుంటే.... మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది ఈ రత్నమాలికా స్తోత్రము)

*ఓంకారప్రియ ఉరగభూషణ రేంకారాది మహేశ శివా||*             |సాంబ|
*ఔరసలాలిత అంతకనాశన గౌరిసమేత గిరేశ శివా||*              |సాంబ|
*అంబరవాస చిదంబరనాయక తుంబురు నారద సేవ్య శివా||*          |సాంబ|    
*ఆహారప్రియ ఆదిగిరీశ్వర భోగాదిప్రియ పూర్ణ శివా||*              |సాంబ|

*ఇతి శివమ్*

*శివో రక్షతు! శివో రక్షతు!! శివో రక్షతు!!!*

..... ఓం నమో వేజ్ఞ్కటేశాయ

Nagarajakumar.mvss

కామెంట్‌లు