దేవుని తీరు- డి. వినాయక్ రావు - 9440749686

 ఆవె:రాయి రత్న మగును  లచ్చమ్మ తలచిన
శీతకుండు మెరియు శివుడు దలచ
కాని దంటు నేది కాయస్థుడుండగ
నమ్మి పనులు జేయ వమ్ము కావు
కామెంట్‌లు