చిత్రానికి పద్యం ;- మిట్టపల్లిపరశురాములు

 మక్కువమీరగమగువలు.               
చక్కగచదువులుచదవగ-చతురతతోడన్.                                           
మిక్కిలివినయముపొందుచు                  
చక్కనిజీవనముచేత-సాగుచునుందుర్                                        
  *.      *.      *.       *. 
కామెంట్‌లు