ఎన్నిక ఫలితము - డి.వినాయక్ రావు M.A, MEd భైంసా, జిల్లా నిర్మల్ ఫోన్: 9440749686
 కం:గోపాలురు ఎవరగునో ?
భూపాలన జేయ తెల్గు భూమాతుందున్
నీ పూటయె ఫలితంబుల్
చూపగ గొపాలురెవరొ చోద్యము దీర్చున్ .

కామెంట్‌లు