శబరి ప్రార్థన*;ప్రభాకర్ రావు గుండవరం(మిత్రాజీ )ఫోన్ నం.9949267638
నీ రాకతో ఈ వనమే వెలిగెను
నీ పద ధూళితో పావనమొందెను
నను దయ జూడగ వచ్చితివా.... 
ప్రభూ........నీలమేఘశ్యామా........ రామా

ఎన్ని యుగాలని వేచితినో
ఎన్ని ఫలాలను దాచితినో
ఈ ఫల వనము నీకోసం
ఈ నది అమృతం నీకోసం రామా
నీ రాకతో ఈ వనమే వెలిగెను!!

ఈ శబరి తపము ఫలియించే
నా రాముని కనులారా గాంచితి
తీయని ఫలముల రుచి చూసి 
యిచ్చితి రామా నా జన్మ ధన్యమాయేగా ......
!! నీ రాకతో ఈ వనమే వెలిగెను!!

అయోధ్యాపురి విడువకు రామా
ఈ మానవులను కాపాడు
సకల జీవుల గావగా నీవు
మళ్ళీ అవతరించితివా దశరథ రామా

!! నీ రాకతో ఈ వనమే వెలిగెను!!

శరణు శరణు ఓ సీతారామా
శరణు శరణు ఓ రఘురామా
ఈ శబరి మాట విను ఓ రామా
రామరాజ్యం మళ్ళీ స్థాపించుమయా

!! నీ రాకతో ఈ వనమే వెలిగెను!!

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


కామెంట్‌లు