తిరుప్పావై ;- వరలక్ష్మి యనమండ్ర
17వ రోజు పాశురము

***********
అమ్బరమే తణీరే! శోణే! అఱమ్ శెయ్యుమ్ ఎమ్బెరుమాన్! నన్దగోపాలా! ఎళిందిరాయ్ కొంబనార్కెల్లామ్ కొళున్దే! కులవిళక్కే ఎమ్బెరు మాట్టి యశోదాయ్! అఱివుఱయ్ అమ్బర మూడఱుత్తు ఓంగి యులగళన్ద ఉమ్బర్ కోమానే ఉఱంజ్గాదు ఎళిందరాయ్ శెమ్ పొఱ్కళలడిచ్చెల్వా; బలదేవా ఉమ్బియమ్ నీయుమ్ ఉఱంగేలో రెమ్బావాయ్
**********
భావము ....పంచపదులలో
**********
17 వ పాశురము భావము 

అన్న వస్త్రములు దానము చేసెదవు
చల్లని నీటిని దానము చేయుదువు
ఉదారతతో నీవు దానంచేయుదువు
ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకొందువు
నందనందనా నిద్దుర లెమ్ము.. లక్ష్మీ

బుడి బుడి అడుగుల వామనుడా 
ముల్లోకములను కొలిచిన వాడా
కొలిచి కొలిచి నీవు అలసినవాడా 
శంఖ చక్రములు కలిగిన వాడా
మేలు కొలుపులివే మా నుండీ.. లక్ష్మీ

బలరామయ్యా నిద్దులెమ్ము
నీ తమ్ముని నీవు  నిద్ర లేపుము
గోపాలునకై వేచియున్నాము
మార్గశిర పూజను చేసెదము
మాధవ స్వామిని పూజింతుము.. లక్ష్మీ 

యాదవ కులపు యశమువు నీవు
మంగళ కరమగు మగువవు నీవు
చిన్ని కృష్ణుని నీవు రోటను కట్టావు
మన్ను తినెననినోరు చూపమన్నావు
నీవైనా నిద్దుర లేపుము కృష్ణయ్యను.. లక్ష్మీ
***********
   


కామెంట్‌లు