చిత్రానికి పద్యం ; మిట్టపల్లిపరశురాములు

 ఓటునుకాసుకునమ్మక                      
ఓటునువేయగనురమ్ము-మోర్పుగనిపుడున్                                            
ఓటేరాజునుజేసీ.                         
మేటీగపాలననుజేయు-మేదినియందున్.                                                    
*.      *.       *.                              
ఓటువేయవలెను-యోటరుమహశయ!                                                
రూకతీసుకొనక-రూఢిగాను.                   
మంచివారికేయ-మనకుమేలౌనురా         \
తెలిసిమసలుకొనుము-తెలివిబాల.          
*.      *.       *.     *.         
కామెంట్‌లు