శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు (బాల పంచపది )-ఎం. వి. ఉమాదేవి
156)ఊర్జితః -

అతి బలవంతుడైనవాడు
సర్వశక్తులు కూడినవాడు
మహాబలమునీయగలవాడు 
ధృడమైనట్టి మూలమున్నవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
157)అతీoద్రః -

ఇంద్రుని అతిక్రమించినవాడు
దేవేంద్రుని కంటే ఘనుడు
దేవతలు కొలుచుచున్నవాడు
అధిష్టానము నందున్నవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు!ఉమా!
158)సంగ్రహః -

అన్నియు సంగ్రహించువాడు
ప్రళయమున రక్షించువాడు
సూక్ష్మరూపము చేయగలవాడు 
భక్తులనొకచోట చేర్చువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
159)సర్గః -

సృష్టియే తానుగా మారినవాడు
సకలమూ తనవైనట్టివాడు
కారణముగా నిలుచున్నవాడు
బాధ్యతతాను భరించువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
160)ధృతాత్మా-

తనపైతాను ఆధారపడేవాడు
ధృతిని కలిగించగలవాడు 
ఆదరముగా చూడగలవాడు
ఆశ్రయము నీయగలవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!

(సశేషం )

కామెంట్‌లు