చిత్రానికి పద్యాలు - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 పండుగరోజునముదితలు.            
 దండిగవాకిల్లముందు-ధగధగ మెరియన్                                          
మెండుగచిన్నలుపెద్దలు.                     
నిండుగముగ్గులనువేయ నెలకొను శోభల్                                               
  *.  *.    *.    *.    *
    *
 పంటలులెస్సగపండగ.                         
  మింటనవరసగపతంగి-మిలమిలలాడన్.                                               
గంటలుమ్రోగగనెద్దుల.                
 పంటనుసదనంబుజేర్చె-పర్వంబిదియే                                          
  *.    *.    *.      *.                   
తెల్లవారునమేల్కొని-పల్లెజనులు. 
 ఇంటిముందరగొబ్బెమ్మ-లింపుగాను                                            
 వరుసపేర్చిరిపడుచులు-వసుధయందు.                                       
 ముగ్గులేయుచుగుంపుగ-ముదముగాను.                                             
  *.     *.     *.       *.            
పాడిపంటలురైతన్న-పరగదెచ్చి                   
గరిసెనింపగధాన్యము-మురసిరైతు.  
గాలిపటములుసరదాగ-గగనమలర                                           
జారవిడవగముదమున-చేరియువత.                                           
        *.    *.     *.      *              

కామెంట్‌లు