'హరీ!'శతకపద్యాలు.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
 11.
చంపకమాల.
జలధిజ నీకు తోడు చన చల్లగ లోకము నేల వేంకటా
చలమున గొల్వు తీరితివి సజ్జను లెల్లరు సేవచేయగన్
ఫలితము నిచ్చువాడ!నిను వాసిగ కొల్చిన నిత్య సూరులన్
దలచిన చాలు పుణ్యమట తల్చెద భక్తిగ మ్రొక్కుచున్ హరీ!//

12.
చంపకమాల.
హృదయకవాటమున్ దెఱచి హృష్టిగ నిల్పితి నీదురూపమున్
సదమల భక్తి పుష్పముల సంతస మొందుచు సేవ చేయుదున్ 
గదలక సేద తీరవయ!గానవిలోల!ప్రభూత తేజ!నీ
వదనము గాంచినన్ దొలగు పాపపు పంకిల మంతయున్ హరీ!//

కామెంట్‌లు