అహల్య;- ఏ.బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం,9492811322.

 అహల్య లౌకిక సంపద యొక్క నిలబడుతుంది  ఆమె భూమిక కేవలం భూమికకే పరిమితం కాలేదు అక్షర శబ్ద వాక్కులతో సంబంధించిన ఉంది అకారం మొదలు ఒక హకారం వరకు ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయో అన్ని అక్షరాల మూర్తి స్వరూపిణి  అహల్ +య అహల్య సౌందర్యం ఆపాదించాలి మానవ శరీరంలోని కేంద్రాలను నియంత్రించే  యా దేవి కొండని స్వాతిష్ఠాన మణిపూర్వక అనాహత నిశ్శబ్ద మరియు ఆజ్ఞను తాటి అనంత సౌందర్య తరంగాల్లో స్వయంగా ఆనంద డోలికల్లో విహరిస్తూ ఇతరులకు కూడా ఆ ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. భూత జగత్తుక మహారాణి అహల్య ఇంద్రుడి వంటి లౌకిక ప్రాణి లౌకిక దృష్టితోనే చూశాడు  అహల్యను కానీ గౌతముడు బుద్ధ జీవి గనుక తన భౌతిక దీక్షతో సహా అంగీకరించాడు కానీ సర్వవర్ణాత్మక అక్షర సుందరి యొక్క వాస్తవిక మహాసత్యం శారీరకము కాదు మానసికము కాదు ఈ రెండింటికి అతీతమైన అలౌకిక ఆధ్యాత్మిక  దృష్టి మాత్రమే.
అహల్యను సరైన దర్శి తో చూడగలరు అందరికీ అదే రీతిలో ఎరుక పరచగలదు ఈ ఆధ్యాత్మిక సమూన్నత చైతన్యమే శ్రీరాముని రూపుదిద్దుకోండి గౌతముడు గద్వత్తుకు ప్రతీకైతే ఇంద్రుడు సంపన్నతకు ప్రతినిధి  వాణి వరం లేని దేశం పటువల్ల గాని విద్వత్ వల్లగాని లభించేదే మేము ఉండదు వాని విద్వత్తుకు నిజ సంపత్తి అని అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది కానీ వ్యత్తువత్తు ప్రభు యొక్క విలక్షణ దృష్టిని పొందనంత వరకు ఆ వాని యొక్క వాసవిక సౌందర్యం మనకు దుర్కోచరం కాదు  ఈ విశ్లేషణాత్మక బృహత్ పరిష్కరణతోనే అహల్య వత్తాంతంలో భాగంగా ఉన్న వాస్తవిక పరిస్థితులు అవుతాయి ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే రామాయణంలో నడిచిన ప్రతి కథ లౌకిక వారౌకిక దృష్టి పదాల్లో సంఘమించి ఓదార్థంగా నడుస్తాయి అభిరుచి నింపుతుంది కానీ పరమార్థక దృశ్యత ఆలోచిస్తే మాత్రం ఆమె వాల్మీకి మహర్షి అక్షయ సందేశాన్ని వన్యాత్మక రీతిలో ప్రస్ఫుటిస్తుంది అని చెప్పాల్సి ఉంది. జానకిని కలిసే ముందు అహల్య విమోచనం పరిచయోతిని దర్శించే ముందు వారి రమణయ్య తన సాక్షాత్కరించే రాత్రిలో ఉంది పరమ సత్యాన్ని పొందేందుకు వాడ్ని క్షమా సహితంగా ఉండదు మానసిక స్థాయిని కూడా చేరుకోలేదు నివత్తంటే అని అర్థమవుతుంది ఎక్కడైతే వారిని మనసు సంఘమించి చేరుకోలేవో అక్కడ మిథిలా నగర రాజకుమారి సీత అవతరించింది కానీ వాణి రమణీయ మనస్సు యొక్క నైర్మల్యం పరమత తత్వాన్ని పొందుటకు అనివార్యం  లేనప్పుడు అది పరిపూర్ణమనే భావించలేము ఈ వ్యతిరే కాకుండా దురష్ట మార్గదర్శనము కూడా అత్యంత ఆవశ్యకం ఈ పనిని విషయా మిత్రులు చేసి చూపించాడు లోకక దృశ్యతో చూసినా కూడా  అహల్య తపస్సు గౌతమణి తపస్సులో పాల్గొని  పాలు పంచుకోండి తాను తప్ప మాచరించలే  తను తప్ప మాచరించాలనే అహల్య లక్ష్యం
కామెంట్‌లు