స్మార్ట్ ఫోన్- ఇది యమా హాట్ ఫోను- అంకాల సోమయ్య-దేవరుప్పుల-జనగామ-9640748497
ఇది స్మార్ట్ ఫోన్ రా
ఇది మనల
స్మార్ట్ గా
పాడు జేసింది రా2

ఆన్లైన్ దానికి
తోడై---
కనికట్టు
విద్యలు నేర్చి---
మంచిని,
చెడు,నంత
విరివిగా
జూపుతుంది
తప్పుడు
వార్తలను
వైరల్
చేస్తుంది---2

యువతి
యువకులను
ఆన్లైన్
ఛాటింగ్ లతో---
దగ్గర చేస్తుంది---
బ్రేకప్
చెబుతుంది---2

బడిపిల్లలు
స్మార్ట్ ఫోన్ కు
బానిసలై
చదువు ను
మరిచారు
చెత్తనంత
చూస్తున్నారు---
హోం వర్క్
వదిలేసి---
మొద్దుసుద్దలైనారు2

స్మార్ట్ ఫోన్---
ఇది
యమా
హాట్ ఫోన్--
మంచి కి
వాడితే
లోకమే
గుప్పిట్లో---
చెడుకు
వాడితే---
మనముండేది
చెరసాలలో----2

కామెంట్‌లు