చిత్రానికి పద్యాలు ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 రాజకీయమునందున-రాటుదేలి.   
ప్రజలసంపదదోచేటి-పాలకులకు. 
 పాలఅభిషేకమెందుకు?-పౌరులార!             
బాలకార్మికబాలల-బతుకుమార్చి.   
బువ్వనిడుమోయిపిడికెడు-భుక్తికొరకు.                                       
   *.   *.     *           **       
వేళకుబోనముచిక్కని.                     
బాలలుబహువిధముగున్న-భరతా వనిన్.                                         
మేలగుజీవనపథమును.                
 పాలకమంత్రులునుమార్చ-పర్వంబగున్                                                     
 *.    *.     *.      *.          

కామెంట్‌లు