'హరీ!'శతకపద్యములు.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.-పూణే. మహారాష్ట్ర
 43.
చంపకమాల.
చెలులకు పెట్టుచున్ జలిది చిందులు వేయుచు నాడుచుండ నా
జలజభవుండు వచ్చి తన జాలము జూప నహంబు ద్రుంచుచున్ 
విలసిత మొప్ప తెల్పితివి విశ్వము కాద్యుడవీవటంచు నిన్
దలిచిన వారి వెంటజను త్రాతవు మ్రొక్కెద నీకు శ్రీహరీ!//
44.
ఉత్పలమాల 
గోవుల పాళికల్ కదిలి కోనలలో బడి మేయుచుండగా
నీవట వేణువూదుచును నేస్తుల దోడ్కొని కాపుగాయగా
నావన మంతయున్ మురిసె నందము చిందెడి నిన్నుగాంచి మా
జీవము నీవటంచు నిను జేరిరి మౌనులు భక్తిగన్ హరీ!//
పాళికల్ =సముదాయము.


కామెంట్‌లు