సవ్వడి సూక్తి - *మిట్టపల్లిపరశురాములు

 వేదనలులేనిజీవంటు-వెదికిజూడ           
కారణములేకకార్యము-కానరాదు.       
 వెలుగులేకుండచీకటి-వెదకలేము.        
సాగుచుండునునిర్ణిత-సమయమందు.                                                              
*.     *.     *.     
కామెంట్‌లు