చిత్రానికి పదం ; - *మిట్టపల్లిపరశురాములు

 మొక్కిన వరములనిచ్చెడి.                   
చక్కనిరూపుగలవాణి-చదవులమాతన్.                                                 
మిక్కిలిభక్తిగకొలిచిరి.                      
 చక్కగవిద్యలనునేర్వ-సతతముబాలల్.                                                
 *.    *.      *.                     

కామెంట్‌లు