మాతృభాషా దినోత్సవ శభాకాంక్షలు;- రూప
 నేను సైతం
అక్షరాన్నై
మాతృభాషకు నీరు పోశాను
.
అన్ని భాషల పరిరక్షణ కోసం
    మాతృభాషా దినోత్సవం

కామెంట్‌లు