ఏకశ్లోకీ సుందరకాండ - కవి మిత్ర, శంకర ప్రియ., శీల.,-సంచార వాణి:- 99127 67098
 🔱సుందర హనుమంతుని
దివ్యలీలా వైభవము!
    సుందరమైనదీ గాథ
సుందరకాండ! సుమతీ!
    [ అష్టాక్షరీ గీతి., శంకర ప్రియ.,]
👌హనుమంతుడు.. కార్యదీక్షా పరుడు! "సుందర" నామధేయుడు! రామచంద్రుని యందు భక్తిశ్రద్ధలతో; సుగ్రీవాజ్ఞను శిరసావహించి, దక్షిణదిశకు బయలుదేరాడు! లవణసముద్రము దాటి, లంకానగరము చేరుకున్నాడు! అచ్చట అశోకవనమునందు సీతాదేవినిచూచి, రాముడు సమర్పించిన ముద్రికనిచ్చాడు! తరువాత, లంకాదహనం కావించి, రాక్షసయోధులను హతమార్చి, కిష్కింధ కేతెంచాడు! పిమ్మట, సీతామాత ఇచ్చిన, ఆభరణంను రామునకు అందజేశాడు; శ్రీరుద్ర వీర్యాంశ సంభూతుడైన, ఆంజనేయుడు! 
    ఇదీ సుందరకాండ సంగ్రహము! శివమస్తు! 
⚜️ఏక శ్లోకీ:-
     తీర్త్వాక్షార పయోనిధిం, క్షణమథోగత్వా శ్రియః సన్నిధిమ్;
    దత్వా రాఘవ ముద్రికా మపశుచం క్రుత్వా ప్రవిశ్యాటవీం!
     భఙ్త్వానేక తరూం, నిహత్య బహుళామ్ రక్షోగణం స్తత్పురీమ్
    దగ్ధ్వాదాయమణి రాఘూద్వహ మగాద్వీరో హనూమాన్ కపిః!
      ***************
       🚩ఉత్పల మాల 
     క్షారసముద్రమున్ క్షణపు కాలమునందున దాటి, వెంటనే
     శ్రీ రమరూపిణీ యయిన సీతకు ముద్రికనిచ్చి, యుక్తితో
    కారును జొచ్చి, లంకనట గాల్చి, నిశాటుల జంపి, రత్నమున్
     ధీరుని కందజేసిన సుధీవరు మారుతి నెన్ని కొల్చెదన్!
        (👌కారు = అడవి)
      [తెలుగు సేత:-  డా. శాస్త్రుల రఘుపతి]
       ****************      
       🚩మత్తేభం వృత్తం
        లవణాబ్ధిన్ తరియించి, లంక జని, లీలన్ జానకిన్ గాంచి, భూ 
       భవకున్ ముద్రిక నిచ్చి, శోకమును బాపన్ గల్గి, వృక్షాల దా 
      నవులన్ గూల్చుచు, లంక గాల్చి, మణితో నాదమ్ముతో జేరె, రా 
     ఘవదేవున్, హనుమంతు డాఢ్యుడు మహత్కార్యార్థియై వీరుడై. 
     (తెలుగు సేత:- అవధాని, కోట రాజశేఖర్)
🚩శ్రీహనుమ! జయ హనుమ! జయజయ హనుమ!
    [ శ్రీ షోడశాక్షరీ (16) నామ మాలిక ]
కామెంట్‌లు