దత్తపది;- :సాహితీ సింధు, పద్య గుణవతి సరళగున్నాల
 పంది ,చేప ,కప్ప,కోడి
=================
*పంది*రి వేసిన చలవయె
సందడి*చే  ప*నులునన్ని సాగును గద యే
బంధుగుగోరిన *కప్ప*ము
విందు ప*కోడి*యె నటంచు వివరించుమయా
కామెంట్‌లు